ADVERBIA, PREVERBIA, POSTPOZICE

Chetitština rozeznává adverbia místa, času a způsobu. 

Adverbia místa jsou často odvozena od ukazovacích zájmen:

kā-    "zde, sem", kēt (OH), kēz (pozdější) "odsud, tímto směrem", kinun "nyní", kiššan 

          "následujícím způsobem" (kataforické užití), kiššuwant- (adj.) "tento druh..." 

apā-  apiya "támhle, tam", apēz "odtamtud", apiya "potom, v ten čas", apiniššan, apeniššan,                        (apēniššan) "předchozím způsobem" (anaforické užití), apeniššuwant- (adj.) "tamten                      druh..."

K dalším patří peran "před", šer "nahoře", katta "dolů", kuwapitta "všude", anda(n) "uvnitř", tapuša, tapušza "podél, po straně" a podobně. 

Adverbia času: např.  mān, mahhan, kuwapi "kdy", kuitman "zatímco", kinun "nyní", apiya "potom", nekuz mēhur "večer", handaiši mēhuni "v poledne", išpandaz "v noci"

Adverbia způsobu: např. parhešni "rychle", kiššan "takto", imma "opravdu", mahhan "jak?".

Tvoření adverbií: denominativní adverbia - původně pádové tvary substantiv a adjektiv a tvary s produktivním sufixem -ili: např. karuwariwar "in the morning" (ak.), nekuz mehur "in the evening" (ak.), tapešni "at the first" (dat./loc.), iškišaz "backwards" (abl.), tepu "trochu" (nom./ak. sg. neutra), munnanda "tajně" (nom./ak. pl. neutra), MU.KAM-li nebo MU-tili (witt-) "každoročně".


Některé tvary vyjadřující prostorové vztahy mohou plnit funkci adverbia, preverbia nebo postpozice. Částečně je lze identifikovat dle pozice ve větě, ale nutno vzít v úvahu též funkční kriteria. Např. anda "do", katta "dolů; pod", šer "nahoře, nad". 2 neodlučitelná preverbia: u- "zde", pe- "tam". uda- "přinést", peda- "odnést", unna- "přijet", penna- "odjet". Preverbia se mohou kombinovat: šer katta "dolů zeshora"; awan např. v  awan katta "dolů" zřejmě pouze zintenzivňuje význam druhého preverbia.

Postpozice

Fungují jako ekvivalent předložek - doplňují informaci vyjádřenou jmenným pádem: HUR.SAG-i šer "na vrcholu hory". Některé postpozice řídí dativ/lokativ, jiné genitiv, alativ a ablativ.