Slovesa

Chetitská slovesa využívají paradigmat tří konjugací: aktivní mi- a hi- a mediopasivní. (Pozor: většina sloves se objevuje v jedné, maximálně dvou z nich. V diachronním pohledu může dojít k přechodu mezi hi- a mi-. Nelze předpokládat, že k většině sloves lze tvořit aktivní i mediopasivní tvar, jak je tomu např. v řečtině).

Slovesná flexe 

Prézens

         mi-konjugace                     hi-konjugace                              mediopasivum 

SG.1 -mi                                            -hi (-he)                              -(h)ha, -(h)ḫari, -ḫāri, -ḫaḫari 

SG.2 -ši, -ti                                     -ti, -šti                                  -ta, -tari, -tati 

SG.3 -zi                                             -i, (-e)                                  -a, -ari, āri, -ta, -tari, -tāri 

PL.1  -weni, -meni (-wani, -mani, -uni)                             -wašta, -waštati 

PL.2 -teni, (-tani)                         -(š)teni, (-tani)                 -duma, -tuma, -tumari, -tu(m)mat 

PL.3 -anzi                                                                                         -anta/-anda, -antari -ant/dāri 

Préteritum

SG.1 -un, -nun                               -hun                                     -hati, -hat, -hahat, -hahati, -hahatti 

SG.2 -š, -t                                       -ta, -šta, (-t)                     -at, -ta, -tat, -tati 

SG.3 -t, -š                                        -š, (-ta, -šta)                    -at, -ati, -ta, -tat, -tati 

PL.1 -wen, -men                                                                          -waštat, -waštati 

PL.2 -ten                                           -ten, -šten                        -dumat 

PL.3 -er, (-ar)                                                                               -antat, -antati

Imperativ 

SG.1 -(a)llu, (-lit, -lut)               -allu                                    -haru, -haharu 

SG.2 -Ø, -i, -t                                -Ø, -i                                    -hut, -huti 

SG.3 -d/tu                                       -u                                         -aru, -tar

PL.1 -weni, -wani                                                                      -waštati 

PL.2 -ten                                                                                      -tu(m)mat, tumati 

PL.3 -and/tu                                                                               -antaru 

Slovesné nefinitní tvary 

Nefinitní slovesné tvary se tvoří z tvaru kmene užitého v 3. osobě plurálu prézentu. Základní tvary infinitivu a slovesného substantiva jsou dva (tvary v druhém sloupci začínající -m jsou důsledkem disimilace -w po -u) a odpovídají si: sloveso, které má infinitiv s koncovkou -anna, má slovesné substantivum s -ātar atd.

které má infinitiv s koncovkou -anna, má slovesné substantivum s -ātar atd.

participium -ant

supinum -wan 

infinitiv -wanzi; -(u)manzi; -anna 

slovesné substantivum -war (gen. -waš); -(u)mar (gen. -(u)maš);-ātar (gen. -annaš); vyskytuje se pouze v nominativu/akuzativu a v genitivu,s  několika málo výjimkami (pro tyto výjimky a vztah a diachronní vývoj koncovek nefinitních tvarů viz EDHIL 2008: 959)