Morfologie chetitštiny

Chetitské slovní tvary lze dělit dle jejich vlastností a funkce na tvary ohebné: substantiva, adjektiva, zájmena, číslovky, slovesa a tvary neohebné:  adverbia, partikule, spojky.