VĚTA, ŘETĚZEC PARTIKULÍ

Základní pořádek slov - SOV: subjekt-objekt-verbum 

jmenná fráze:   jména přízvučná zájmena demonstrativní zájmena 

predikátová fráze: adverbia negace (přímo před verbem) předmět (přímý i nepřímý) nefinitní slovesné tvary 

verbum: finitní sloveso (v nominální větě chybí)

Pořádek slov jmenné fráze:

demonstrativa, adjektiva;  genitivní modifikátor; jméno; atributivní participia, -want adjektiva

Jmenná věta

Vynechání slovesa "být" v roli spony.

Pořádek slov v enklitickém řetězci (na začátku věty)

přízvučné slovo nebo spojka:  spojky nu, ša, ta 

částice přímé řeči: -wa(-r)

enklitická zájmena 1. DAT+AC 1,2PL+DAT3PL 2. NOM+AC 1,2,3SG,1,2PL 3. DAT+AC 1,2SG: -naš, -šmaš -mu-, -ta-, -šše -a

reflexivní partikule (nikoli zájmeno): -za-

směrové klitikum:  -kan, -ašta, -an, -apa, -šan

Syntaktické rysy mohou být indikátory pro určování stáří textu, např. v OH používaný asyndeton (bezespojkové spojení) nahrazen v NH spojkami - nu nebo -a/-ya, -a/-ma.