PARTIKULE

Partikule fungují jako příklonky (klitika) následující po prvním slově ve větě. (Nevětná příklonka -pat stojí za přízvučným slovem). Jejich řazení podléhá přesným pravidlům, nemá na něj vliv aktuální větné členění. 

-wa(r)- partikule přímé řeči (-r- použito, pokud následuje další klitikon; po -a- tvar -u-wa-(r))

-z(a) /-ts/ reflexivní funkce; indikace přímého či nepřímého objektu; lexikální použití (mění význam slovesa); rozlišení transitivního či intransitivního použití slovesa; použití v nominálních větách

-an, -apa, ašta, -kan, -šan lokativní partikule (modifikují význam finitního slovesa). Pozice na konci enklitického řetězce částic.