ZÁJMENA

Zájmena se dělí na osobní (u 1. a 2. osoby v plných a enklitických tvarech, ve třetí osobě jen v enklitických), přivlastňovací (tzv. posesiva, mají jen enklitické tvary), ukazovací (tzv. demonstrativa, jejichž tvary třetí osoby mohou sloužit jako plný tvar osobního zájmene), neurčitá a vztažná. 

Plné tvary zájmen se obvykle užívají k zdůraznění subjektu. Enklitické tvary třetí osoby mají omezené užití - nikdy se nevyskytují jako podmět tranzitivních sloves. Pro užití s intranzitivy viz Hoffner, Melchert (2008:280).

Osobní zájmena 

                              první osoba                    druhá osoba                   třetí osoba 

                       plná                 enkl.            plná               enkl.            enkl.

Singulár 

nominativ     ūk, ammuk                                 zik, zīk                                        -aš 

akuzativ        ammuk, uk       -mu                 tuk                     -ta, (-du)      -an 

genitiv             ammel, ammēl                         tuēl                                               -at 

dativ/lokativ ammuk, ūk      -mu                  tuk                     -ta, (-du)        -še, -ši 

ablativ              ammēdaz(a)                             tuēdaz(a)

Plurál

nominativ wēš, anzāš                                      šum(m)e/ēš, šum(m)āš          -e, -at

akuzativ    (anzaš), anzāš      -naš                šum(m)ā/ēš  -šmaš                -uš, -aš 

genitiv       anzel, anzēl                                    šu(m)menzan, šumēl              -e, -at 

d./l.             anzāš                          -naš             šum(m)ā/ēš   -šmaš              -šmaš 

abl.             anzēdaz                                            šum(m)ēdaz

Přivlastňování bylo v chetitštině původně vyjádřeno pomocí přivlastňovacích zájmen. Později se používala analytická konstrukce (genitiv osobního zájmena) či dativ enklitického osobního zájmena. Formálně mohlo být přivlastňovací zájmeno vyjádřeno akkadogramem (akkadským posesivním zájmenem -YA "můj", -KA "tvůj", -ŠU, -ZU "jeho, její", -NI "náš", -KU-NU "váš", -ŠU-NU, -ZU-NU "jejich").

Přivlastňovací zájmena 

                 "můj"        "tvůj"             "jeho, její"            "náš"                  "váš"          "jejich"

singulár 

nom.c     -miš, -meš    -tiš, -teš              -šiš, -šeš                -šummiš                -šmiš 

ak.c         -man, -min  -tan, -tin            -šan, -šin              -šumma/in             -šman, -šmin 

n./a.n       -met               -tet                         -šet, -šit               -šumme/it              -šmet, -šmit 

vok.         -mi/e, -me/it                                                                 -šummi 

gen.         -maš                 -taš                       -šaš                         -šummaš 

d./l.         -mi, -mit          -ti                         -ši                            -šummi                 -šmi

all.             -ma                     -ta                       -ša

Ukazovací zájmena

                  - "tento"                               apā- "tamten"                         aši "onen" 

                  singulár            plurál               singulár                plurál           singulár 

nom.c.       kāš                         kē, kūš, (kēuš)    apāš, (apaš)            apē, apūš        aši 

ak.c.             kūn, (kān)           kūš, kē                   apūn, (apān)          apūš, apē        uni 

n./ak.n.       kī, kē                     kē, kī                      apāt, (apat)             apē                   ini 

gen.           kēl                          kinzan, kēdaš      apēl                          apenzan, apēdaš

d./l.              kēdani, (kēti)      kēdaš                    ape/ēdani, (apētī)apēdaš              edani

sg.=pl. abl. kez(za)                                                  apēz(za)                                             ede(z)za, etez(a), edaza inst.             kēdanta, kidanda, kēt                       apedanza, apēt


Tázací, vztažná, neurčitá zájmena 

                      kui- "kdo, který"                                 kuiški "někdo, kdokoliv"             kuišša "každý" 

                      singulár           plurál                            singulár         plurál                         singulár           plurál 

nom.c.         kuiš                   ku(i)ēš, (kueuš)         kuiški              kuiēšqa, kuēšqa      kuišša 

ak.c.              kuin                  kuiuš, kui(ē)š, (kue) kuinki              kuiušga                    kuinna               kuiušša n./a.n.          kuit                   kue (kuie)                    kuitki               kuēq(q)a (kuekki) kuitta 

gen.               kuēl                 kuēlka, kuelk(/g/q)a                                                               kuella 

                                                               ,kuēlki 

d./l.               kuedani           kuedaš                         kuedanikki/a  kuedašqa                  kuedaniya     kuedašša abl.                kuēz(za)                                                kuezqa                                                  kuezziya