SLOVNÍKY

Dunkel, George E. (2014): Lexikon der indogermanischen Partikeln und Pronominalstämme. Band 2, Lexikon. (Heidelberg: Universitätsverlag Winter).

Friedrich, Johannes (1961): Hethitisches Wörterbuch. (Heidelberg: Carl Winter - Universitätsverlag).

Friedrich, Johannes - Kammenhuber, Annelies (1984-1991): Hethitisches Wörterbuch. (Heidelberg: Carl Winter - Universitätsverlag).

Güterbock, Hans Gustav - Hoffner, Harry A. (eds.) (1989-2005): The Hittite Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago. Volume L-N, P, Š (Chicago: The Oriental Institute of the University of Chicago).

Jie, Jin (1994): A complete retrograde glossary of the Hittite language. (Istanbul: Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut te Istanbul.)

Kloekhorst, Alwin (2008): Etymological Dictionary of the Hittite Inherited Lexicon. (Leiden-Boston: Brill).

Puhvel, Jaan (1984-2007): Hittite Etymological Dictionary, vol. 1-7. (Berlin - New York: Mounton de Gruyter).

Rüster, Christel - Erich Neu (1989): Hethitisches Zeichenlexikon: Inventar und Interpretation der Keilschriftzeichen aus den Boğazköy-Texten. (Wiesbaden:Harrassowitz).

Tischler, Johann (1977): Hethitisches etymologisches Glossar. (Innsbruck: Institut fürvergleichende Sprachwissenschaft).

ONLINE ZDROJE

https://www.propylaeum.de/en/ancient-near-eastern-studies/academic-and-research-services/

Maillist, na který jsou denně posílány informace, dále seznam zkratek používaných při popisech klínopisných textů atp.

https://www.opusarabicum.org/index.php?option=com_content & view=article& id=182:prof-dr-bedich-hrozny-velky-vdec-z-male-zem & catid=27:2009 & Itemid=10

Stránka se životopisnými údaji o Bedřichu Hrozném s poměrně přesným datováním jeho archeologických prací.

https://www.hethport.uni-wuerzburg.de/HPM/index.html

JULIUS-MAXIMILLIANS-UNIVERSITÄT WÜRZBURG. HPM-Hethitologie-Portal Mainz. Chetitologická stránka s fonty, databází, bibliografiemi, konkordancí atd.

https://www.linguistics.ucla.edu/people/Melchert/

Osobní stránka prof. Craiga Melcherta s jeho nejnovějšími články.

https://titus.uni-frankfurt.de/indexe.htm

Informace o pořádaných konferencích a učebních materiálech s databázemi textů.

https://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/hitol-0-X.html

Stránka University of Texas s kurzem chetitštiny a dalšími informacemi o anatolských jazycích.

https://hum.uchicago.edu/orgs/xstar/eCHD/

Stránka The Hittite dictionary of the Oriental institute of the University of Chicago,Hans Guterbock, Harry A. Hoffner, Theo van den Hout (eds.). Na tomto slovníku (v současné době největšího rozsahu) se pracuje od roku 1975, již dokončené části jsou k dispozici online na této adrese.

DALŠÍ BIBLIOGRAFIE

Beckman, M. Gary (1999): Hittite Diplomatic Texts, Second Edition (Atlanta, Georgia: Scholars Press).

Beckman, M. Garry - Bryce, Trevor R. - Cline, Eric H. (2011): The Ahhiyawa texts (Atlanta: Society of Biblical Literature).

Bryce, Trevor (2005): The Kingdom of the Hittites. New Edition (New York: Oxford University Press).

Devecchi, Elena (ed.) (2012): Palaeography and Scribal Practices in Syro-Palestine and Anatolia in the Late Bronze Age. (Leiden: Nederlands Instituut in het Nabije Oosten).

V tomto sborníku k přečtení mimo jiné dva zajímavé chetitologické články: Theo van den Hout. The Ductus of the Alalah VII Texts and the Origin of Hittite Cuneiform, s. 147-170 a Willemijn Waal, Chronological Developments in Hittite Scribal Habits and Tablet Shapes, s. 217-228.

Fortson, Benjamin W. IV (2010): Indo-European Language and Culture. An Introduction. (Hoboken: Blackwell Publishing).

Kniha podává přehled všech popsaných větví ide. jazyků, a přehledné informace o anatolských jazycích jsou zde shrnuté v jedné kapitole.

Friedrich, Johannes (1960): Hethitisches Elementarbuch I-II. Kurzgefaßte Grammatik (Heidelberg: Carl Winter - Universitätsverlag).

Dříve základní učebnice chetitštiny, dnes doplněna gramatikou Hoffnera a Melcherta či E. Riekenové.

Geller, Markham J. (1997): The Last Wedge, Zeitschrift für Assyriologie 87, 1997, s. 43-95.

Hoffner, Harry A. Jr. (2009): Letters from the Hittite Kingdom (Atlanta, Georgia: Scholars Press).

Hoffner, Harry A. - Melchert, H. Craig (2008): A Grammar of the Hittite Language. Part 1: Reference Grammar (Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns).

Nejaktuálnější souhrnná gramatika chetitštiny, vhodná jako referenční publikacei k systematickému studiu.

Holland, Gary (2011): Active and Passive in Hittite Infinitival Constructions, s. 69-82.In: Jamison, Stephanie W. - Melchert, H. Craig - Vine, Brent (eds.). Proceedings ofthe 22th Annual UCLA Indo-European Conference (Bremen: Hempen Verlag).

Hout, van den, Theo (2011): Elements of Hittite (Cambridge: Cambridge UniversityPress).

Kniha obsahuje 10 lekcí úvodu do chetitského jazyka s cvičeními.

Hrozný, Bedřich (1917): Die Sprache der Hethiter (Dresden: Verlag der TU Dresden).

Jasanoff, Jay H. (2003): Hittite and the Indo-European Verb (Oxford, New York: OxfordUniversity Press).

Poměrně náročná lingvistická četba s kontroverzními názory na chetitské sloveso.

KBo (1916-): Keilschrifttexte aus Boghazköi. Leipzig/Berlin

Dosud vycházející edice autografií chetitských textů (pouze náčrty tabulek, bez transliterace), vydávaná postupně více vydavatelstvími.

Kim, Ronald - Oettinger, Norbert - Rieken Elisabeth - Weiss Michael (eds.). (2010): Ex Anatolia Lux. Anatolian and Indo-European studies in honor of H. Craig Melchert onthe occasion of his sixty-fifth birthday (Ann Arbor - New York: Beech Stave Press).

Kimball, Sara E. (1999): Hittite Historical Phonology. (Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaftder Universität Innsbruck).

KKB. Matouš, Lubor - Matoušová-Rajmová, Marie (1984): Kappadokische Keilschrifttafelnmit Siegeln aus den Sammlungen der Karlsuniversität in Prag (Prag: KarlsuniversitätPrag).

KUB (1926-): Keilschrifturkunden aus Boghazköi (Berlin).

Laroche, Emmanuel (1971): Catalogue des textes hittites (Paris: C. Klincksieck)

Seznam chetitských textů, který každému literárnímu útvaru přiřazuje unikátní číslo. Pod tímto číslem je potom možno najít všechny úlomky a kopie daného textu.

Macešková, Hana (2004): Kantuzziliho modlitba. Přepis, překlad, glosář a komentář.In: Chatreššar 2004-2005 (Praha: Ústav srovnávací jazykovědy.)

Melchert, Craig H. (1994): Anatolian Historical Phonology. (Amsterdam - Atlanta, GA:Rodopi).

Přehled fonologického vývoje chetitštiny z praindoevropštiny. Patří k nejdůležitějšímchetitologickým příručkám.

Oettinger, Norbert (1979): Die Stammbildung des hethitischen Verbums. (Nürnberg: H.Carl).

Prosecký, Jiří - Hruška, Blahoslav - Rychtařík, Marek (2003): Epos o Gilgamešovi. (Praha: Nakladatelství Lidové noviny).

Překlad známého eposu ze tří starých jazyků, jedním z nichž je chetitská verze,přeložená Markem Rychtaříkem.

Rasmussen, Jens (2009): Some debated Hittite verbs: Marginalia to recent scholarship, s. 223-230. In: Jamison, Stephanie W. - Melchert, H. Craig - Vine, Brent (eds.). Proceedings of the 21th Annual UCLA Indo-European Conference. (Bremen: Hempen Verlag).

Rieken, Elisabeth (2011): Einführung in die hethitische Sprache und Schrift. (Münster: Ugarit-Verlag).

Singer, Itamar (2002): Hittite prayers. (Leiden - Boston - Köln: Brill).

Studia mediterranea (StMed)

Řada vycházející v italštině a zabývající se též jednotlivými texty (např. Anittae Res Gestae) nebo gramatickými problémy (např. I pronomi enclitici).

Studien zu den Boghazköy Texten (StBoT)

Řada vycházející od roku 1967 dosud. Jednotlivá čísla probírají buď jednotlivé texty či témata (např. Anittův text nebo chetitské lékařské texty).

Sturtevant, Edgar H. (1933): A Comparative Grammar of the Hittite Language. (Rev. ed. New Haven: Yale University Press).

Vavroušek, Petr (2009): Pán chetitských tabulek. (Praha: FF UK).

Příběh života Bedřicha Hrozného v kontextu vyluštění chetitštiny.

Woodard, Roger D. (ed.) (2004): The Cambridge Encyclopedia of the World's Ancient Languages, s. 551-575. (Cambridge: Cambridge University Press).