FONOLOGIE

Samohlásky

Chetitština rozlišuje 4 vokály (a, e, i, u).

Zdá se, že tak zvané plene-writing (pe-e atd.) umožňovalo vyjádřit vokalickou délku, nelze však potvrdit, že je jejím jediným nositelem, případně kdy vyjadřuje spíše přízvuk, a že jeho absence znamená vokál krátký.

Vokály e a i se objevují v některých slovech stabilně (ve všech pozicích), v jiných alternují. V některých alternují v souvislosti s dobou datace textu (např. 1. sg.pres. -hi, pouze v OH i -), jinde bez jasného vysvětlení ( např. pé-(e-)ra-an, pí-i-ra-an "před"). Nacházíme též případy "broken writing" -me-in nebo -mi-en. Protože více klínových znaků V+C s vokálem i- lze číst jako e- či i-, pro potvrzení kvality vokálu spoléháme na případný předcházející samostatný vokál, tj. e-eš. Závěr: e- a i- v historii chetitštiny nikdy nesplynuly v jeden vokál, ale jejich situace je komplexní.

Alternace a- a e- reflektuje ablaut ve kmeni lexémů. Např. 1.+2.pl.pres. -weni/-teni, -wani/-tani jsou důsledkem pozice přízvuku (1. sada původně přízvučná, druhá nepřízvučná).

Kontextové změny vokálů - asimilace, elize, synkopa, diftongizace, anaptyxe (příklady: asimilace - dva příklady, sporné; elize probíhá na hranici nepřízvučných slov - nu=aš: n=aš, i-en-zi-mu-uš: ienzi=ma=uš, nu-uš-še-pa: nu=šše=apa; synkopa: sekvence -(i)ya-

-(u)wa- mohou být kontrahovány na -i-, -u-; diftongizace: některá slova s původním -u- zapsána s -uwa-, např. pahhur "oheň" jako pahhuwar; anaptyxe: sekundárně vložené vokály, např. e/i mezi kmen končící na labiálu nebo veláru nebo -h- a sufix -ške-, šarninke/iške.

Souhlásky

Plozívy

Diskuze o roli geminace a kvalitě tak vyjadřovaných plozív.

Chetitština pravděpodobně obsahovala znělé i neznělé varianty následujících hlásek:

p, t, k, gw, kw (tj. řady bilabiální, dentální, velární a labiovelární), dále afrikátu (ts), dvě frikativy (š, h) a sonory (m, n, l, r, y, w).

Kontextové změny souhlásek: asimilace, ztráta, epenteze. (Příklady: asimilace: tš:šš , nš:šš, nm: mm atd.; ztráta: ztráta plozivy v sekvenci se sonorami: hinnuzi- místo hinganuzi- "způsobuje, aby poklekl", ztráta -s- před -z-: a-ar-zi místo a-ar-aš-zi; epenteze: možné vložení -t- v tvarech, kde alternuje -š- a -z-: nahzi-, nahši-. 

Fonotaktika

Všechny neznělé plozívy, w, y, sonory kromě r,  se mohou vyskytovat na začátku slov. Na konci slov se nevyskytuje m.  Hiát (sekvence dvou samohlásek netvořících dvojhlásku) je v chetitštině výjimečný (KUR-e-aš oproti ne-ya-ri).

Onomatopoeia obvykle obsahují reduplikovaný kořen, hahharš- "smát se".