SPOJKY

Věty mohou být spojeny pomocí spojky i bezespojkově.

Spojky parataktické

spojovací spojky 

lineární spojení: n(u), šu (š-), t(a), 

kooridnace děje, topikalizační a fokalizační (i pro slovní spojení): -a/-ya, -a/-ma 

akkadogram U stojí místo nu nebo -a/-ya, pokud předchází logogram.

šu (š-), t(a) jsou v komplementární distribuci (se slovesem v préteritu; s přítomným slovesným tvarem) a jejich použití je částečně shodné i s nu-. 

Enklitické spojky -a/-ya, -a/-ma: 

Obvykle stojí za prvním přízvučným slovem věty.

-a/-ya aditivní; -a po sylabogramu končícím konzonantem, který geminuje. -ya po vokálu.

-a/-ma kontrastivní, topikalizační; -a po sylabogramu končícím konzonantem, který NEgeminuje.

Spojky hypotaktické 

Vedlejší věty jsou v chetitštině značeny podřadícími spojkami, tedy jako v češtině, a nikoli pořádkem slov nebo slovesným způsobem, jak je tomu v germánských jazycích. 

Subordinační spojky 

časové          mān, kuitman, maḫḫan, kuwapi, kuitman        "když", "dokud" 

příčinné       kuit                                                                     "protože" 

přípustkové mān                                                                    "ačkoliv" 

podmínkové takku, mān                                                         "jestliže" 

vztažné         kui-, kuit, mahhan, mān                                    "který", "jenž"